مقالات  >  کارگاه ها
عنوان کلیک ها
کارگاه رفتار مکانیکی مواد 1025
کارگاه مبانی ارتعاشات مکانیکی 1069
subroutine نویسی در ANSYS Mechanical APDL 3100
آشنایی با نرم افزار متن باز Open FOAM 2576
آموزش کاربردی نرم افزار مهندسی Tec plot 2262
شبیه سازی آکوستیک و انتشار امواج در CFD 4587
کارگاه افزایش سرعت تحلیل در مدل های حجیم(HPC) 1436
کارگاه بهینه سازی شکل سازه در Tosca Structure 4362
کارگاه بهینه سازی طراحی با ANSYS DesignXplorer 2136
کارگاه تحلیل ارتعاشات تصادفی(Random Vibration) 2813
کارگاه تحلیل ارتعاشات طیفی(Response Spectrum) 1842
کارگاه تحلیل تماس سیال و سازه (FSI) 3340
کارگاه تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS Workbench 2705
کارگاه تحلیل زیر مدل(SubModeling) در ANSYS Workbench 2680
کارگاه تحلیل غیر خطی، تماس و مفاصل پیشرفته 2754
کارگاه تحلیل مواد مرکب در ANSYS Composite Prep-Post 3932
کارگاه تحلیل مودال و ارتعاشات هارمونیک 3243
کارگاه تحلیل مکانیزم ها(دینامیک جسم صلب) در ANSYS Workbench 2048
کارگاه تحلیل کمانش خطی و غیرخطی 3098
کارگاه تخصصی تماس سازه و سیال(Fluid Structure Interaction) 1391
کارگاه تخصصی مبانی مکانیک جامدات و روش اجزاء محدود در ANSYS 718
کارگاه روش های پیشرفته المان بندی 2661
کارگاه روش های پیشرفته تبدیل مدل های CAD(معرفی نرم افزار SpaceClaim) 1788
کارگاه شبیه سازی رژیم های چند فاز(MultiPhase) در ANSYS FLUENT 1035
کارگاه مدلسازی انتقال حرارت همزمان (Conjugate Heat Transfer Modeling) 4388
کارگاه مدلسازی پدیده ضربه و انفجار در نرم افزار LS-DYNA 2798
کارگاه مکانیک شکست در ANSYS Workbench 3416
کارگاه پروژه صنعتی 1 1737
کارگاه پروژه صنعتی 2 3809
• آموزش CFD-post جهت پس پردازش نتایج شبیه سازی 5272
• بررسی شرایط مرزی و سلولی در شبیه سازی CFD 1040
• شبیه سازی تخصصی انواع مدل های توربولانس در CFD 1830
• شبیه سازی تخصصی و گام به گام فرآیند احتراق 1137
• شبیه سازی موردی انواع انتقال حرارت در CFD 793
• مراحل شبیه سازی جریان چند فازی در CFD و کاربردهای آن 758