مقالات  >  کارگاه ها
عنوان کلیک ها
کارگاه رفتار مکانیکی مواد 1150
کارگاه مبانی ارتعاشات مکانیکی 1178
subroutine نویسی در ANSYS Mechanical APDL 3274
آشنایی با نرم افزار متن باز Open FOAM 2766
آموزش کاربردی نرم افزار مهندسی Tec plot 2337
شبیه سازی آکوستیک و انتشار امواج در CFD 4710
کارگاه افزایش سرعت تحلیل در مدل های حجیم(HPC) 1516
کارگاه بهینه سازی شکل سازه در Tosca Structure 4677
کارگاه بهینه سازی طراحی با ANSYS DesignXplorer 2286
کارگاه تحلیل ارتعاشات تصادفی(Random Vibration) 2955
کارگاه تحلیل ارتعاشات طیفی(Response Spectrum) 1909
کارگاه تحلیل تماس سیال و سازه (FSI) 3460
کارگاه تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS Workbench 2837
کارگاه تحلیل زیر مدل(SubModeling) در ANSYS Workbench 2866
کارگاه تحلیل غیر خطی، تماس و مفاصل پیشرفته 3026
کارگاه تحلیل مواد مرکب در ANSYS Composite Prep-Post 4195
کارگاه تحلیل مودال و ارتعاشات هارمونیک 3493
کارگاه تحلیل مکانیزم ها(دینامیک جسم صلب) در ANSYS Workbench 2130
کارگاه تحلیل کمانش خطی و غیرخطی 3272
کارگاه تخصصی تماس سازه و سیال(Fluid Structure Interaction) 1559
کارگاه تخصصی مبانی مکانیک جامدات و روش اجزاء محدود در ANSYS 815
کارگاه روش های پیشرفته المان بندی 2820
کارگاه روش های پیشرفته تبدیل مدل های CAD(معرفی نرم افزار SpaceClaim) 1928
کارگاه شبیه سازی رژیم های چند فاز(MultiPhase) در ANSYS FLUENT 1259
کارگاه مدلسازی انتقال حرارت همزمان (Conjugate Heat Transfer Modeling) 4538
کارگاه مدلسازی پدیده ضربه و انفجار در نرم افزار LS-DYNA 2997
کارگاه مکانیک شکست در ANSYS Workbench 3658
کارگاه پروژه صنعتی 1 1845
کارگاه پروژه صنعتی 2 3861
• آموزش CFD-post جهت پس پردازش نتایج شبیه سازی 5491
• بررسی شرایط مرزی و سلولی در شبیه سازی CFD 1140
• شبیه سازی تخصصی انواع مدل های توربولانس در CFD 2042
• شبیه سازی تخصصی و گام به گام فرآیند احتراق 1247
• شبیه سازی موردی انواع انتقال حرارت در CFD 917
• مراحل شبیه سازی جریان چند فازی در CFD و کاربردهای آن 842