مقالات  >  کارگاه ها
عنوان کلیک ها
کارگاه رفتار مکانیکی مواد 1237
کارگاه مبانی ارتعاشات مکانیکی 1268
subroutine نویسی در ANSYS Mechanical APDL 3482
آشنایی با نرم افزار متن باز Open FOAM 2944
آموزش کاربردی نرم افزار مهندسی Tec plot 2420
شبیه سازی آکوستیک و انتشار امواج در CFD 4806
کارگاه افزایش سرعت تحلیل در مدل های حجیم(HPC) 1623
کارگاه بهینه سازی شکل سازه در Tosca Structure 5042
کارگاه بهینه سازی طراحی با ANSYS DesignXplorer 2496
کارگاه تحلیل ارتعاشات تصادفی(Random Vibration) 3125
کارگاه تحلیل ارتعاشات طیفی(Response Spectrum) 2018
کارگاه تحلیل تماس سیال و سازه (FSI) 3580
کارگاه تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS Workbench 2999
کارگاه تحلیل زیر مدل(SubModeling) در ANSYS Workbench 3008
کارگاه تحلیل غیر خطی، تماس و مفاصل پیشرفته 3264
کارگاه تحلیل مواد مرکب در ANSYS Composite Prep-Post 4436
کارگاه تحلیل مودال و ارتعاشات هارمونیک 3728
کارگاه تحلیل مکانیزم ها(دینامیک جسم صلب) در ANSYS Workbench 2247
کارگاه تحلیل کمانش خطی و غیرخطی 3437
کارگاه تخصصی تماس سازه و سیال(Fluid Structure Interaction) 1669
کارگاه تخصصی مبانی مکانیک جامدات و روش اجزاء محدود در ANSYS 904
کارگاه روش های پیشرفته المان بندی 2974
کارگاه روش های پیشرفته تبدیل مدل های CAD(معرفی نرم افزار SpaceClaim) 2092
کارگاه شبیه سازی رژیم های چند فاز(MultiPhase) در ANSYS FLUENT 1495
کارگاه مدلسازی انتقال حرارت همزمان (Conjugate Heat Transfer Modeling) 4623
کارگاه مدلسازی پدیده ضربه و انفجار در نرم افزار LS-DYNA 3239
کارگاه مکانیک شکست در ANSYS Workbench 3873
کارگاه پروژه صنعتی 1 1948
کارگاه پروژه صنعتی 2 3919
• آموزش CFD-post جهت پس پردازش نتایج شبیه سازی 5717
• بررسی شرایط مرزی و سلولی در شبیه سازی CFD 1245
• شبیه سازی تخصصی انواع مدل های توربولانس در CFD 2226
• شبیه سازی تخصصی و گام به گام فرآیند احتراق 1344
• شبیه سازی موردی انواع انتقال حرارت در CFD 1011
• مراحل شبیه سازی جریان چند فازی در CFD و کاربردهای آن 928