مقالات  >  کارگاه ها
عنوان کلیک ها
کارگاه رفتار مکانیکی مواد 959
کارگاه مبانی ارتعاشات مکانیکی 993
subroutine نویسی در ANSYS Mechanical APDL 2987
آشنایی با نرم افزار متن باز Open FOAM 2482
آموزش کاربردی نرم افزار مهندسی Tec plot 2221
شبیه سازی آکوستیک و انتشار امواج در CFD 4502
کارگاه افزایش سرعت تحلیل در مدل های حجیم(HPC) 1391
کارگاه بهینه سازی شکل سازه در Tosca Structure 4209
کارگاه بهینه سازی طراحی با ANSYS DesignXplorer 2052
کارگاه تحلیل ارتعاشات تصادفی(Random Vibration) 2722
کارگاه تحلیل ارتعاشات طیفی(Response Spectrum) 1778
کارگاه تحلیل تماس سیال و سازه (FSI) 3293
کارگاه تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS Workbench 2625
کارگاه تحلیل زیر مدل(SubModeling) در ANSYS Workbench 2571
کارگاه تحلیل غیر خطی، تماس و مفاصل پیشرفته 2649
کارگاه تحلیل مواد مرکب در ANSYS Composite Prep-Post 3765
کارگاه تحلیل مودال و ارتعاشات هارمونیک 3106
کارگاه تحلیل مکانیزم ها(دینامیک جسم صلب) در ANSYS Workbench 2011
کارگاه تحلیل کمانش خطی و غیرخطی 2992
کارگاه تخصصی تماس سازه و سیال(Fluid Structure Interaction) 1334
کارگاه تخصصی مبانی مکانیک جامدات و روش اجزاء محدود در ANSYS 672
کارگاه روش های پیشرفته المان بندی 2575
کارگاه روش های پیشرفته تبدیل مدل های CAD(معرفی نرم افزار SpaceClaim) 1711
کارگاه شبیه سازی رژیم های چند فاز(MultiPhase) در ANSYS FLUENT 935
کارگاه مدلسازی انتقال حرارت همزمان (Conjugate Heat Transfer Modeling) 4328
کارگاه مدلسازی پدیده ضربه و انفجار در نرم افزار LS-DYNA 2702
کارگاه مکانیک شکست در ANSYS Workbench 3280
کارگاه پروژه صنعتی 1 1665
کارگاه پروژه صنعتی 2 3782
• آموزش CFD-post جهت پس پردازش نتایج شبیه سازی 5151
• بررسی شرایط مرزی و سلولی در شبیه سازی CFD 979
• شبیه سازی تخصصی انواع مدل های توربولانس در CFD 1719
• شبیه سازی تخصصی و گام به گام فرآیند احتراق 1076
• شبیه سازی موردی انواع انتقال حرارت در CFD 732
• مراحل شبیه سازی جریان چند فازی در CFD و کاربردهای آن 719