مقالات  >  کارگاه ها
عنوان کلیک ها
کارگاه رفتار مکانیکی مواد 1294
کارگاه مبانی ارتعاشات مکانیکی 1322
subroutine نویسی در ANSYS Mechanical APDL 3665
آشنایی با نرم افزار متن باز Open FOAM 3061
آموزش کاربردی نرم افزار مهندسی Tec plot 2506
شبیه سازی آکوستیک و انتشار امواج در CFD 4869
کارگاه افزایش سرعت تحلیل در مدل های حجیم(HPC) 1701
کارگاه بهینه سازی شکل سازه در Tosca Structure 5341
کارگاه بهینه سازی طراحی با ANSYS DesignXplorer 2642
کارگاه تحلیل ارتعاشات تصادفی(Random Vibration) 3293
کارگاه تحلیل ارتعاشات طیفی(Response Spectrum) 2107
کارگاه تحلیل تماس سیال و سازه (FSI) 3671
کارگاه تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS Workbench 3142
کارگاه تحلیل زیر مدل(SubModeling) در ANSYS Workbench 3097
کارگاه تحلیل غیر خطی، تماس و مفاصل پیشرفته 3463
کارگاه تحلیل مواد مرکب در ANSYS Composite Prep-Post 4606
کارگاه تحلیل مودال و ارتعاشات هارمونیک 3893
کارگاه تحلیل مکانیزم ها(دینامیک جسم صلب) در ANSYS Workbench 2345
کارگاه تحلیل کمانش خطی و غیرخطی 3570
کارگاه تخصصی تماس سازه و سیال(Fluid Structure Interaction) 1753
کارگاه تخصصی مبانی مکانیک جامدات و روش اجزاء محدود در ANSYS 970
کارگاه روش های پیشرفته المان بندی 3067
کارگاه روش های پیشرفته تبدیل مدل های CAD(معرفی نرم افزار SpaceClaim) 2215
کارگاه شبیه سازی رژیم های چند فاز(MultiPhase) در ANSYS FLUENT 1639
کارگاه مدلسازی انتقال حرارت همزمان (Conjugate Heat Transfer Modeling) 4697
کارگاه مدلسازی پدیده ضربه و انفجار در نرم افزار LS-DYNA 3442
کارگاه مکانیک شکست در ANSYS Workbench 4041
کارگاه پروژه صنعتی 1 2019
کارگاه پروژه صنعتی 2 3969
• آموزش CFD-post جهت پس پردازش نتایج شبیه سازی 5913
• بررسی شرایط مرزی و سلولی در شبیه سازی CFD 1327
• شبیه سازی تخصصی انواع مدل های توربولانس در CFD 2357
• شبیه سازی تخصصی و گام به گام فرآیند احتراق 1436
• شبیه سازی موردی انواع انتقال حرارت در CFD 1080
• مراحل شبیه سازی جریان چند فازی در CFD و کاربردهای آن 981