مقالات  >  کارگاه ها
عنوان کلیک ها
کارگاه رفتار مکانیکی مواد 1197
کارگاه مبانی ارتعاشات مکانیکی 1226
subroutine نویسی در ANSYS Mechanical APDL 3384
آشنایی با نرم افزار متن باز Open FOAM 2866
آموزش کاربردی نرم افزار مهندسی Tec plot 2389
شبیه سازی آکوستیک و انتشار امواج در CFD 4766
کارگاه افزایش سرعت تحلیل در مدل های حجیم(HPC) 1568
کارگاه بهینه سازی شکل سازه در Tosca Structure 4859
کارگاه بهینه سازی طراحی با ANSYS DesignXplorer 2395
کارگاه تحلیل ارتعاشات تصادفی(Random Vibration) 3053
کارگاه تحلیل ارتعاشات طیفی(Response Spectrum) 1973
کارگاه تحلیل تماس سیال و سازه (FSI) 3528
کارگاه تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS Workbench 2936
کارگاه تحلیل زیر مدل(SubModeling) در ANSYS Workbench 2944
کارگاه تحلیل غیر خطی، تماس و مفاصل پیشرفته 3154
کارگاه تحلیل مواد مرکب در ANSYS Composite Prep-Post 4342
کارگاه تحلیل مودال و ارتعاشات هارمونیک 3639
کارگاه تحلیل مکانیزم ها(دینامیک جسم صلب) در ANSYS Workbench 2185
کارگاه تحلیل کمانش خطی و غیرخطی 3360
کارگاه تخصصی تماس سازه و سیال(Fluid Structure Interaction) 1621
کارگاه تخصصی مبانی مکانیک جامدات و روش اجزاء محدود در ANSYS 868
کارگاه روش های پیشرفته المان بندی 2910
کارگاه روش های پیشرفته تبدیل مدل های CAD(معرفی نرم افزار SpaceClaim) 2008
کارگاه شبیه سازی رژیم های چند فاز(MultiPhase) در ANSYS FLUENT 1389
کارگاه مدلسازی انتقال حرارت همزمان (Conjugate Heat Transfer Modeling) 4582
کارگاه مدلسازی پدیده ضربه و انفجار در نرم افزار LS-DYNA 3118
کارگاه مکانیک شکست در ANSYS Workbench 3779
کارگاه پروژه صنعتی 1 1902
کارگاه پروژه صنعتی 2 3896
• آموزش CFD-post جهت پس پردازش نتایج شبیه سازی 5622
• بررسی شرایط مرزی و سلولی در شبیه سازی CFD 1200
• شبیه سازی تخصصی انواع مدل های توربولانس در CFD 2140
• شبیه سازی تخصصی و گام به گام فرآیند احتراق 1295
• شبیه سازی موردی انواع انتقال حرارت در CFD 968
• مراحل شبیه سازی جریان چند فازی در CFD و کاربردهای آن 882