مقالات  >  کارگاه ها
عنوان کلیک ها
کارگاه رفتار مکانیکی مواد 1104
کارگاه مبانی ارتعاشات مکانیکی 1126
subroutine نویسی در ANSYS Mechanical APDL 3209
آشنایی با نرم افزار متن باز Open FOAM 2668
آموزش کاربردی نرم افزار مهندسی Tec plot 2307
شبیه سازی آکوستیک و انتشار امواج در CFD 4657
کارگاه افزایش سرعت تحلیل در مدل های حجیم(HPC) 1489
کارگاه بهینه سازی شکل سازه در Tosca Structure 4550
کارگاه بهینه سازی طراحی با ANSYS DesignXplorer 2226
کارگاه تحلیل ارتعاشات تصادفی(Random Vibration) 2900
کارگاه تحلیل ارتعاشات طیفی(Response Spectrum) 1888
کارگاه تحلیل تماس سیال و سازه (FSI) 3419
کارگاه تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS Workbench 2789
کارگاه تحلیل زیر مدل(SubModeling) در ANSYS Workbench 2804
کارگاه تحلیل غیر خطی، تماس و مفاصل پیشرفته 2928
کارگاه تحلیل مواد مرکب در ANSYS Composite Prep-Post 4095
کارگاه تحلیل مودال و ارتعاشات هارمونیک 3406
کارگاه تحلیل مکانیزم ها(دینامیک جسم صلب) در ANSYS Workbench 2089
کارگاه تحلیل کمانش خطی و غیرخطی 3211
کارگاه تخصصی تماس سازه و سیال(Fluid Structure Interaction) 1492
کارگاه تخصصی مبانی مکانیک جامدات و روش اجزاء محدود در ANSYS 781
کارگاه روش های پیشرفته المان بندی 2753
کارگاه روش های پیشرفته تبدیل مدل های CAD(معرفی نرم افزار SpaceClaim) 1857
کارگاه شبیه سازی رژیم های چند فاز(MultiPhase) در ANSYS FLUENT 1179
کارگاه مدلسازی انتقال حرارت همزمان (Conjugate Heat Transfer Modeling) 4474
کارگاه مدلسازی پدیده ضربه و انفجار در نرم افزار LS-DYNA 2918
کارگاه مکانیک شکست در ANSYS Workbench 3565
کارگاه پروژه صنعتی 1 1809
کارگاه پروژه صنعتی 2 3849
• آموزش CFD-post جهت پس پردازش نتایج شبیه سازی 5409
• بررسی شرایط مرزی و سلولی در شبیه سازی CFD 1100
• شبیه سازی تخصصی انواع مدل های توربولانس در CFD 1945
• شبیه سازی تخصصی و گام به گام فرآیند احتراق 1202
• شبیه سازی موردی انواع انتقال حرارت در CFD 871
• مراحل شبیه سازی جریان چند فازی در CFD و کاربردهای آن 810