مقالات  >  کارگاه ها  >  کارگاه تحلیل خستگی در نرم افزار ANSYS Workbench
تحلیل خستگی، نرم افزار ANSYS Workbench، آموزش انسیس، کارگاه

ابزار Fatigue محیط Mechanical نرم افزار ANSYS Workbench، ابزاری کارآمد برای بررسی طول عمر قطعات تحت بارگذاری های متناوب می باشد. سادگی و سرعت این ابزار، آن را به محیطی مناسب برای تحلیل خستگی تبدیل کرده است. در این کارگاه فراگیران با مفاهیم تخمین عمر بر اساس رویکرد تنش محور و یا کرنش محور آشنا می شوند.


مطالب زیر در کارگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

-         مقدمه ای بر تئوری خستگی

-         خستگی کم چرخه و پرچرخه

-         تئوری های تاثیر تنش متوسط

-         شمارش سیکل در بارگذاری ها

-         حل مثال

پیش نیاز این کارگاه: آشنایی با تحلیل سازه‌ای در ANSYS Workbench