مقالات  >  کارگاه ها  >  کارگاه تحلیل ارتعاشات تصادفی(Random Vibration)


مقدار بار اعمال شده به سازه، همیشه با قطعیت کامل قابل اندازه گیری نمی باشد. برای مثال، در یک اتومبیل ممکن است، تغییر در ارتعاش موتور یا ناهمواری سطوح جاده، باعث ایجاد ارتعاشات به اصطلاح تصادفی شود. تحلیل Random Vibration، امکان تعیین پارامترهای احتمالی پاسخ سازه به بارهای ارتعاشی ای که طبیعت آنها تصادفی می باشد را فراهم می آورد.

پیش نیاز این کارگاه: آشنایی با تحلیل سازه‌ای در ANSYS Workbench، آشنایی با مفاهیم اولیه ارتعاشات