مقالات  >  کارگاه ها  >  کارگاه مکانیک شکست در ANSYS Workbench

احتمال وجود ترک در بسیاری از اجزا و قطعات مهندسی وجود دارد ولی حضور ترک لزوما به معنای شکست سازه نمی باشد. یکی از اهداف تحلیل مکانیک شکست الاستیک خطی یا Linear Elastic Fracture Mechanics(به اختصار LEFM) تعیین طول ترک بحرانی و نیز بدست آوردن عمر باقی مانده سازه ای دارای ترک است.
در این روش می توان با تعیین ضریب شدت تنش، تعیین کرد که ترک تحت بارگذاری استاتیک، رشد می کند یا خیر. در واقع با محاسبه ضریب شدت KI در نوک ترک و مقایسه آن با Fracture Toughness می توان درباره رشد ترک قضاوت کرد. همچنین می توان با استفاده از نتایج آزمون های رشد ترک، میزان رشد ترک را پیش بینی نمود. البته تعیین راستای رشد ترک و ایجاد تغییر جهت در مسیر رشد، نیازمند محاسبات پیچیده تری است.

پیش نیاز این کارگاه: آشنایی با تحلیل سازه‌ای در ANSYS Workbench