مقالات  >  کارگاه ها  >  subroutine نویسی در ANSYS Mechanical APDL
کارگاه آموزشی سابروتین نویسی در نرم افزار  Ansys و Abaqus با تاکید

بر پیاده سازی رفتار مادی کدنویسی شده توسط کاربر (Usermat (UMAT

 سرفصل :

 1. اهداف سابروتین نویسی و تفاوت آن با کدنویسی پایه ای با استفاده از زبانهای برنامهنویسی وبرنامه‌نویسی پارامتری APDL و پایتون
 2. بیان اصول اجزاء محدود و نحوه کدنویسی آن
 3. دستورات اساسی Fortran در سابروتین نویسی ANSYS و Abaqus
 4. نحوه کدنویسی سابروتین یوزرالمان ( Userelem ( Uelmat در ANSYS و Abaqus
 5. فرایند انجام آنالیز غیرخطی
 6. نحوه کدنویسی سابروتین Usermat در ANSYS و Abaqus
 7. نحوه پیاده سازی سابروتین نوشته شده (فرایند لینک کردن به نرم افزار)
 8. کدنویسی یک مثال سابروتین یوزرمت برای شبیه سازی فرایند آسیب یا پلاستیسیته
 9. دستورات کمکی فراهم شده در نرم افزار برای استفاده در یوزرمت
 10. نحوه به کارگیری سابروتین نوشته شده در آنالیزهای نرم افزار ANSYS و Abaqus
 11. نحوه گرفتن خروجی‌های لازم مربوط به متغیرهای وضعیت سابروتین از نرم افزار
ثبت نام دوره ها و کارگاه های ANSYS، آموزش ANSYS Workbench