دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

شبنم امین

ANSYS Fluent II

 

 

2

وحید غفاری

ANSYS Fluent II

 

 

3

محمدحسین مناجاتی­سحرخیز

ANSYS Fluent II

 

 

4

محسن ساری

ANSYS Fluent II

 

 

5

عطیه الماسی

ANSYS Fluent II

 

 

6

الهه طالبی

ANSYS Fluent II