دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

نیما راسخ صالح

ANSYS CFX I

مکانیک / دکتری

 

2

علی نقدبیشی

ANSYS CFX I

 

 

3

محمد مددی

ANSYS CFX I

 

 

4

محمدحسین جوادی اقدم

ANSYS CFX I

 

 

5

داود فضائلی

ANSYS CFX I

 

 

6

علی شیوایی

ANSYS CFX I

 

 

 

دوره دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

حامد جوکار

ANSYS CFX I

 

 

2

کوروش نصرتی

ANSYS CFX I

 

 

3

کسری امانی

ANSYS CFX I

 

 

4

مجید عرب

ANSYS CFX I

 

 

5

عباس الهی

ANSYS CFX I

 

 

6

حیدرزاده

ANSYS CFX I

 

 

 

دوره سوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

مهدی امیدی

ANSYS CFX I

 

 

2

حسن کیائی

ANSYS CFX I

 

 

3

حامد بختی

ANSYS CFX I

 

 

4

محمد جعفرپور

ANSYS CFX I

 

 

5

حامد اقبال زاده

ANSYS CFX I

 

 

6

پریسا دهقانی

ANSYS CFX I

 

 

7

مصطفی آزادی

ANSYS CFX I

 

 

8

حمیدرضامحمدی

ANSYS CFX I

 

 

9

مسعود فرهادی

ANSYS CFX I