ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

نیما راسخ

کارگاه پروژه صنعتی 1

 

 

2

مهدی باقری

کارگاه پروژه صنعتی 1

فوق لیسانس

 

3

پوریا عنایت الهی

کارگاه پروژه صنعتی 1

 

 

4

مهران زریون 

کارگاه پروژه صنعتی 1