دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

فرهاد ستوده

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

 

 

2

علی شریفی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

 

 

 

دوره دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

صائم ستارزاده

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک

 

2

عباس خان محمدی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک

 

3

علی قاضی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

عمران

 

4

سید مرتضی هاشمی نیا

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

هوافضا

 

5

مسعود سراوانی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک

 

6

مریم ثابت ایمانی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

 

 

7

محمد تقی مهربانی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک

 

8

سعید رشیدی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک

 

9

فرشید منحصری

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک بیوسیستم

 

10

مهدی نورمحمدیان

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

عمران

 

 

دوره سوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

عباس آدم

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

عمران

 

2

پوریا عنایت الهی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک طراحی کاربردی

 

3

سیدمحمدامین حسینی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک

 

4

آرمین شیدانی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

هوافضا

 

5

هاشمی داریان

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک

 

6

افشاری

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک

 

7

سحر کشاورز

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

هوافضا

 

8

میثم پاشنا

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

هوافضا

 

9

افشین چراغچی

کارگاه تماس سیال و سازه FSI

مکانیک