دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

بهاره روستایی

کارگاه کدنویسی APDL

مهندسی هسته ای

 

2

محمدحسین فتاحی

کارگاه کدنویسی APDL

مکانیک

 

3

بهادر مطمئنیان

کارگاه کدنویسی APDL

مکانیک