ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

محمد سیف

کارگاه کمانش خطی و غیرخطی

مکانیک

 

2

مهدی باقری

کارگاه کمانش خطی و غیرخطی

مهندسی مواد