دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

محمد علیخانی

          کارگاه ACP

مکانیک

 

2

حامد حقیری

          کارگاه ACP

مکانیک

 

3

سید مرتضی هاشمی نیا

          کارگاه ACP

هوافضا

 

4

مهدی دادخواه

          کارگاه ACP

 

 

5

مهران فردوسی

          کارگاه ACP

 

 

6

احسان هراتی

          کارگاه ACP

عمران

 

7

امیرحسین مجیدیان

          کارگاه ACP

مکانیک

 

8

علی عارف

          کارگاه ACP

مکانیک

 

9

نیما راسخ صالح

          کارگاه ACP

مکانیک / دکتری

 

 

دوره دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

حسن میرزائی

          کارگاه ACP

هوافضا

 

2

حسام خرقانیان

          کارگاه ACP

مکانیک

 

3

هادی قربانی

          کارگاه ACP

مکانیک

 

4

شیوایی

          کارگاه ACP

هوافضا

 

5

امیر محمودی مطلق

          کارگاه ACP

هوافضا

 

 

دوره سوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

پوریا جمالی

کارگاه ACP

مهندسی مکانیک

 

2

حامد چلنگری

کارگاه ACP

مکاترونیک