دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

علی کلاه دوزان

کارگاه LS-DYNA

مکانیک

 

2

حسین دانائی

کارگاه LS-DYNA

مکانیک

 

3

حمیدرضا سالاری پور

کارگاه LS-DYNA

مکانیک

 

4

عمار بیات

کارگاه LS-DYNA

مکانیک

 

5

پدرام پیروی نسب

کارگاه LS-DYNA

مهندسی معدن

 

 

دوره دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

محمدهادی میرزاعسگری

کارگاه LS-DYNA

مکانیک

 

2

محمد مخدومی

کارگاه LS-DYNA

 

 

3

مسعود اسدی گرمارودی

کارگاه LS-DYNA

مکانیک

 

4

محمدرضا رشیدی

کارگاه LS-DYNA

مکانیک

 

5

سیدمهدی حسینی

کارگاه LS-DYNA

مکانیک

 

6

سعید مرادی

کارگاه LS-DYNA

مهندسی معدن