دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

حامد چلنگری

کارگاه Design Explorer

مکاترونیک

 

2

محمد فرج زاده

کارگاه Design Explorer