دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

نیما راسخ صالح

ANSYS Autodyn

 

 

2

میرشاهین حسام ساداتی

ANSYS Autodyn

 

 

3

مهدی یزدانی

ANSYS Autodyn

 

 

4

فرهاد ستوده

ANSYS Autodyn

 

 

5

آرش دبیرزاده

ANSYS Autodyn

 

 

6

فرشید منحصری

ANSYS Autodyn

 

 

7

حسن میرزایی

ANSYS Autodyn