دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

حمید رضا خلجی

ANSYS Explicit Dynamics

 

 

2

مسعود اسدی­گرمارودی

ANSYS Explicit Dynamics

 

 

3

علی قاضی

ANSYS Explicit Dynamics

 

 

4

علی خلج

ANSYS Explicit Dynamics

 

 

5

امیر محمودی مطلق

ANSYS Explicit Dynamics

 

 

6

حجت اله فتحی

ANSYS Explicit Dynamics