دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

محسن تیموری

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

2

مسعود اسدی گرمارودی

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

3

شهاب میرزا رضا

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

4

محمدامین خراسانچی

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

5

حامد چلنگری

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

6

حامد نجفیان

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

7

حامد جعفریان

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

8

فرشاد گردان

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

9

محمد خانمحمدی

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

10

حامد یاونگی

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

11

حسین مهدوی نژاد

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

12

ابوالفضل عزیزخانی

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

13

صفی ا.. چهرقانی

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

14

ناصر صدیق

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

15

رضا دوستی

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

16

سعید کاویان پور

بهینه­ سازی درTOSCA Structure

 

 

17

کمال شاکر

بهینه­ سازی درTOSCA Structure