اساتید و همکاران معرفی اساتید و همکاران


در این بخش رزومه اساتید، متخصصان و شرکت‌های مرتبط، برای آشنایی همگان با توانمندی و تخصص آن‌ها قرار داده می‌شود. هدف از این کار، کمک به ایجاد ارتباط بین متخصصان و شرکت‌های توانمند با مراکز پژوهشی و صنعتی می‌باشد.

1- مدرس Explicit Dynamics و Autodyn

2- مدرس Fluent

3- مدرس ANSYS Workbench (تحلیل سازه ای)

4-مدرس CFXورود به سایت