خدمات مهندسی پروژه های انجام شده  >  تحلیل آکوستیک

 

تحليل میدانهای کوپله الکتریکی-مکانیکی عملگر MEMS شانه‌ای (Comb Drive MEMS Actuators)

عملگرهای شانه‌ای از دو الکترود تشکیل شده‌اند که اعمال اختلاف پتانسیل، موجب پیدایش نیروی جاذبه الکترواستاتیک بین الکترودها و حرکت آن‌ها می‌شود. در واقع با اعمال ولتاژ، تیرهای شانه‌ای به صورت خازن‌هایی موازی با یکدیگر عمل کرده و در نهایت موجب جابه‌جایی در راستای موازی با محور تیرهای شانه­ای می­شوند. در این تحلیل از روش‌های مختلف آنالیز میدان­های کوپله ترتیبی، آنالیز کوپله مستقیم و المان­های کاهش مرتبه یافته استفاده شده است و نتایج آن‌ها با یکدیگر مقایسه شده است.

کلمات کلیدی:

تحلیل قطعه MEMS شانه‌ای، تحریک الکترواستاتیک

ANSYS Workbench Mechanical، MEMS ، Pull-in Voltage ،Comb Drive Actuator, Sequential Coupled-Field Analysis (SCFA), Direct Coupled-Field Analysis (DCFA), Reduced Order Model (ROM)

 

شبیه‌سازی و تحلیل انتشار امواج آکوستیک از سازه کامپوزیت در زیر آب

یکی از مسائل مهم آکوستیک، نحوه‌ انعکاس و عبور امواج صوتی و فراصوتی از اجسام زیر آب می‌باشد. در صورتی‌که جسم مورد تحلیل، کامپوزیت باشد حجم محاسبات بسیار سنگین خواهد شد. در این پروژه، ‌الگوی انتشار موج در اطراف یک سازه کامپوزیت، با استفاده از شبیه‌سازی در نرم‌افزار ANSYS بدست آمده است. همچنین برای بررسی نتایج، آزمونی در استخر آکوستیک انجام شده و از مقایسه نتایج آن با شبیه‌سازی، برای بهبود روش اندازه‌گیری استفاده شده است.

کلمات کلیدی:

تحلیل آکوستیک، کامپوزیت، افت انتقال صوت

 

ANSYS Workbench, Acoustic, Composite

 

 

 

شبیه‌سازی و تحلیل انتشار فراصوت در اطراف یک زیردریایی

یکی از موارد مورد تحلیل در پروژه تحلیل و شبیه‌سازی انتشار امواج آکوستیک از سازه کامپوزیت در زیر آب که برای ارزیابی نتایج، انجام شده است، نحوه انتشار فراصوت از اطراف یک زیردریایی می‌باشد.

کلمات کلیدی:

تحلیل آکوستیک، انتشار فراصوت، زیر‌دریایی

 

ANSYS Workbench, Acoustic, Composite

 

تحلیل آکوستیک مانع صوتی بزرگراه   

در حال حاضر بهترین راه‌کار کاهش و کنترل آلودگی صوتی در بزرگراه‌ها، نصب موانع صوتی است. موانع صوتی، سازه‌های مقاومی هستند که میزان صدا را با ایجاد مانعی بین گیرنده صوت و منبع تولید کننده صدا کاهش می‌دهند. در طراحی موانع صوتی عوامل متعددی از جمله شکل، جنس، ارتفاع، طول و محل نصب تاثیرگذار هستند. در این پروژه اثر قرار دادن مانع صوتی در کناره مسیر حرکت خودروها بر میزان صوت دریافتی در پشت مانع بررسی شده است. با انجام تحلیل آکوستیکی بر روی مدل، اثرات استفاده از یک یا دو مانع و همچنین نرم و صلب بودن مانع‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل‌سازی موانع نرم، اثر متقابل سیال- سازه (Fluid-Solid Interaction: FSI) نیز در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی:

 انسیس ورکبنچ، تحلیل آکوستیک، اثر متقابل سیال-سازه، موانع صوتی

ANSYS Workbench, Acoustic Analysis, Fluid-Solid Interaction, Acoustic Barrier