خدمات مهندسی پروژه های انجام شده  >  سایر پروژه ها

         

 

بهینه‌سازی پاسخ سیستم‌های ارتعاشی در محیط Response Surface Optimization نرم‌افزار Workbench ANSYS

 

                                    


          

 بررسی فرکانس درون صفحه‌ای تیر ترک‌دار در نرم‌افزار
Workbench ANSYS

 

 

                   

تحلیل تنش ورق کامپوزیت سوراخ دار  در محیط ACP نرم‌افزار ANSYS Workbench

 

                                 

تحلیل استخوان در محیط Modal نرم‌افزار ANSYS Workbench

 

 

                  

تحلیل تنش تماسی بین سطح لوله و لایه کک انباشته‌ شده در سطح داخلی لوله در محیط Static Structural نرم‌افزار Workbench ANSYS

 

بدست آوردن Modal Mass و Modal Stiffness در محیط Modal نرم‌افزارANSYS Workbench

 

 

          

تحلیل استاتیکی قاب تحت بارگذاری‌های عرضی و عمودی در محیط
Static Structural نرم‌افزار Workbench ANSYS

 

 

تحلیل رشد آسیب لاگ و براکت بال هواپیما در محیط Static Structural نرم‌افزار Workbench ANSYS

 

 

         


تحلیل استاتیکی کامپوزیت‌های فیبری حاوی سوراخ‌های میکروسلولی در محیط
Static Structural نرم‌افزار Workbench
ANSYS

                                           
تحلیل حرارتی-استاتیکی سوپاپ خودرو در نرم‌افزار
Workbench ANSYS