انسیس، انسیس ورکبنچ، تست ضربه، تحلیل ارتعاشاتی، لوله گاز، ترک، نرم‌افزار متلب