بررسی اثر اصطکاک سطوح تماس بر میزان اتلاف گشتاور در چرخ‌دنده‌ها