بررسی تغییر زاویه نازل هوای اولیه زاویه‌دار بر احتراق درون کوره دوار سیمان