بررسی تولید CO2 در کوره دوار سیمان با استفاده از مدل یک بعدی اِسپنگ