بررسی جریان نانوسیال بین دو استوانه هم‌مرکز و طویل تحت میدان مغناطیسی خارجی