تحلیل ارتعاشات، کمانش و تلاطم در مخازن نفتی و بررسی تاثیر جداساز لرزه ای