تحلیل هارمونیک تیر کامپوزیتی متشکل از یک لایه سیال مغناطیسی