شیبه سازی سقوط یک جسم مثلثی درون آب به صورت دو بعدی