، انواع تحلیل، سیستمهای تحلیل، نرم افزار انسیس ورکبنچ