نیروی عکس العمل در ANSYS، ایجاد دستگاه مختصات، نحوه ایجاد Construction Geometry،Construction Geometry