اندازه گیری دوران اجسام در تحلیل های سازه ای

اندازه گیری دوران اجسام در تحلیل های سازه ای

اگر بخواهیم میزان دوران یا چرخش یک قطعه از هندسه یا تمام سازه را در نتایج ببینیم، هیچ کدام از نتایج، این خروجی را به ما نمی دهند.

تنها در قسمت User Defined Results، فرمانی برای سنجش دوران موجود دارد که آن هم محدود به اجسام صلب (rigid) می باشد.

بنابراین، هیچ یک از نتایج، میزان چرخش را برای جسم منعطف (flexible) نشان نمی دهد.

در ادامه روشی آسان و مناسب برای این کار نشان داده شده است که با استفاده از یک remote point و دو فرمان APDL، دوران متوسط را برای اجزای منعطف استخراج می کند.

پس از اضافه کردن Remote point از سرشاخه Model در نمودار درختی، آن را به جزء هندسی (شامل نقطه، لبه، سطح و یا کل جسم) که دوران آن را می خواهیم اختصاص می دهیم. سپس به کمک ابزار  Command Snippet از دستورهای APDL استفاده کرده و دوران مورد نظر را پیدا می کنیم.


روند اجرا:

اولین گام برای اندازه گیری دوران، تخصیص یک Remote Point به هندسه موردنظر است.

باید به این نکته توجه کرد که هرچه تخصیص هندسه دقیق تر باشد، نتیجه دریافتی نیز دقت بالاتری خواهد داشت.

در واقع با ایجاد Remote Point بر روی هندسه مورد نظر، نرم افزار یک گره (node) را در مرکز هندسی آن هندسه قرار داده و تمام نقاط آن را به گره ایجاد شده وصل می کند.

دوران نشان داده شده، دوران گره مذکور است که میانگین تمام نقاطی است که به عنوان هندسه Remote Point انتخاب شده اند.

در تنظیمات مربوط به Remote Point بایستی قسمت Behavior را بدون تغییر بر روی Deformable نگه داشت تا مانع رفتار طبیعی هندسه نشود. همچنین، هرچه هندسه انتخاب شده ساده تر باشد (انتخاب یک یا چند لبه یا نقطه به جای انتخاب یک سطح یا جسم) سرعت حل مساله بیشتر خواهد.

Workbench شماره  گره ایجاد شده مربوط به Remote Point را در پارامتری به نام _npilot ذخیره می کند. بنابراین در گام دوم با اضافه کردن یک Command Snippet در زیر مجموعه Remote Point، شماره گره را با استفاده از دستور زیر در متغیری به نام nn ثبت می کنیم.

nn=_npilot

در آخرین گام نیز با اضافه کردن یک Command Snippet در زیرمجموعه قسمت Solution و اضافه کردن کدهای APDL، نتایج دوران هندسه مورد نظر در هر جهت را استخراج می کنیم.

my_rx_deg=rotx(nn)*57.2957795
my_ry_deg=roty(nn)*57.2957795
my_rz_deg=rotz(nn)*57.2957795
my_rz_rad=rotz(nn))

سه دستور اول، دوران Remote Point حول سه محور x، y و z نشان داده که با توجه به این که این دستور، میزان دوران را بر مبنای رادیان نشان می دهد، از ضریب ۵۷٫۲۹۵۷۷۹۵ استفاده شده تا به درجه تبدیل شود.

باید توجه داشت که استفاده از پیشوند my_ پیش از نامگذاری مقادیر خروجی، به این دلیل است که ابزار Command Snippet تنها متغیرهای نتیجه که با این پیشوند نامگذاری شده باشند را نمایش می دهد. اگر بخواهیم همه متغیرهای  خروجی نشان داده شوند بایستی از تنظیمات Command Snippet، مقدار قسمت Output Search Prefix را که برابر با my_ می باشد را حذف نمود.

به این مطلب امتیاز دهید.