برای ثبت نام قطعی و شرکت در دوره، شهریه دوره مورد نظر را به شماره کارت ۰۵۵۷-۲۴۶۷-۷۲۱۰-۵۰۴۱ به نام چاوشی انتقال داده و مشخصات فیش واریزی را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

    *
    دانشجوفارغ التحصیل

    *
    ANSYS Workbench IANSYS Workbench IIANSYS Workbench IIIANSYS Fluent IANSYS Fluent IIANSYS CFX IANSYS CFX IIANSYS ICEM-CFDANSYS-Explicit DynamicsANSYS-AutodynANSYS-LS-DYNAطراحی مخازن تحت فشار توسط کد ASME SEC.VIII DIV.II با ANSYSبهینه سازی با نرم افزار TOSCAدوره nCode DesignLifeطراحی و تحلیل با SolidWorksتحلیل سیالات در نر م افزار Star CCM    captcha