جریان‌های چند فازی و روش‌های شبیه‌سازی آن در CFD

آشنایی با CFD و الزامات آن

جریان‌های چند فازی و روش‌های شبیه‌سازی آن در CFD

مکانیک سیالات، به عنوان یکی از رشته‌های مهندسی، همواره از جهت تنوع و گوناگونی شاخه‌های مورد مطالعه در حوزه‌ی آن مطرح بوده و از دیگر زمینه‌های مهندسی از این جهت متمایز بوده است. یکی از مسائلی که به طور عمده در مکانیک سیالات مورد بررسی قرار می گیرد، مسائلی است که در آنها تنها یک سیال مورد بررسی قرار نمی گیرد و با چند سیال در آن محیط مواجه می‌شویم.

این شاخه از سیالات به عنوان سیالات چند فازی مطرح می‌شوند.

گستردگی این مسائل در پدیده‌های طبیعی و کاربرد‌های صنعتی، سبب شده است، تا امروزه مطالعه و بررسی این مسائل به طور قابل توجهی مورد توجه قرار بگیرد.

حرکت موج بر دریا، حرکت قایق در دریا، بررسی حرکت قطره‌ی آب و شکست آن‌ها از جمله مسائل چند فازی اند.