نرم افزار بهینه سازی Simulia Tosca Structure

نرم افزار بهینه سازی Simulia Tosca Structure

نرم افزار بهینه سازی Simulia Tosca Structure

 بهینه‌سازی یک سازه شامل بهبود شکل و پارامترهای عملکردی می‌باشد که ملزومات استانداردهای مکانیکی و محدودیت‌های ساخت و کاربرد را برآورده سازد. هدف از بهینه‌سازی، دستیابی به شکلی با وزن بهینه با توجه به محدودیت‌های ساخت و عملکرد سازه است که استحکام مطلوب و مناسب را تأمین کند.

نرم افزار بهینه سازی Simulia Tosca Structure

Tosca Structure، نرم‌افزاری ارائه شده از شرکت FE-Design جهت بهینه‌سازی غیرپارامتری سازه با استفاده از حلگرهای اجزاء محدود است که امکان بهینه‌سازی سازه را از نظر توپولوژی و طرح مفهومی برای کاربر به وجود می آورد. این نرم افزار در واقع سطوح، و ضخامت سازه را با توجه به هندسه سازه، محدودیت‌های طراحی و ساخت، شرایط مرزی و بارگذاری و دیگر معیارهای مورد نظر بهینه می‌کند. Tosca Structure برای بهینه سازی قطعه از انواع مختلف حلگرهای اجزا محدود استفاده می نماید. آماده‌سازی مدل برای بهینه‌سازی، به دلیل عدم نیاز به پارامتری کردن هندسه، ساده و آسان بوده و مدل اولیه، بدون تغییر و به صورت مستقیم قابل استفاده در این نرم‌افزار می‌باشد. از مزایای Tosca Structure می توان کاهش زمان طراحی سازه به دلیل کاهش تعداد سعی و خطا، افزایش استحکام سازه، کاهش وزن و هزینه تمام شده، و دوره کوتاه‌تر فرآیند طراحی تا تولید سازه را نام برد.

نرم افزار بهینه سازی Simulia Tosca Structure

Tosca Structure.topology طرح مفهومی بهینه را طی فرآیند طراحی ارائه می‌کند.

تقویت مکان‌های موضعی سازه، با استفاده از Tosca Structure.shape و Tosca Structure.bead اجرا شده و سازه آماده ساخت می‌شود.

Tosca Structure.sizing نیز، ضخامت بهینه ورق‌ها را حتی در کاربردهای صنعتی بزرگ و با وجود پارامترهای فراوان، تعیین می‌کند.

نتیجه نهایی، طرحی بهینه از نظر وزن، استحکام، رفتار دینامیکی و دیگر پارامترهای تعیین شده خواهد بود.

جهت خواندن مقاله نرم افزار بهینه سازی Simulia Tosca Fluid کلیک کنید

به این مطلب امتیاز دهید.