طراحی و شبیه سازی جریان در خط لوله هوای ورودی کوره ی دوار معادن سرمک

شبیه سازی جریان در خط لوله-1

یکی از نکات مهم در طراحی خط لوله‌ها، محاسبه افت فشار یا افت هد جریان خروجی است.

افت فشار در لوله‌ها، به دو نوع اصلی (Major) و فرعی (Minor) تقسیم می‌شود.

افت فشار اصلی در خطوط لوله، ناشی از اصطکاک داخلی لوله است و افت فشار فرعی نیز بخاطر افت انرژی ناشی از اتصالات جانبی مانند زانویی‌ها و شیرها ایجاد می‌شود.

در این پروژه، افت فشار خط لوله‌ی ورودی به کوره‌ی RHF معادن سرمک بررسی شده است.

برای تامین حداقل فشار مورد نیاز در مشعل‌های خروجی کوره، افت فشار هوا در خط لوله از فن ورودی تا مشعل‌های خروجی، نباید از حد مشخصی تجاوز کند. در این راستا، خط لوله ‌ورودی در محیط فلوئنت نرم‌افزار انسیس شبیه‌سازی شده است. سپس، توزیع جریان هوا در خط لوله و میزان افت فشار جریان خروجی، مورد بررسی قرار گرفته است. برای اطمینان از درستی نتایج عددی، خروجی‌های برنامه با روابط تحلیلی نیز صحه‌گذاری شده‌اند.

سایر پروژه های انجام شده