شبیه سازى تاثیر بارهاى جاده اى بر حمل و نقل سایلنسر

شبیه سازى تاثیر بارهاى جاده اى

با پیشرفت تکنولوژى و افزایش کارخانه ها و مراکز صنعتى در نزدیکى محیط هاى مسکونى،بحث کنترل و جذب آلودگى صوتى این مراکز، امرى مهم و حیاتى تلقى مى گردد. امروزه،طراحى و ساخت سایلنسرها یک تکنولوژى موثر در راستاى کنترل آلودگى صوتى صنعتى محسوب مى شود.
سایلنسرهاى صنعتى بخاطر بزرگى و حساسیت ورقه هاى میانى، نسبت به حمل و نقل بسیار آسیب پذیر و حساس هستند. در هنگام حمل و نقل، بارهاى مختلفى بر اثر پستى و بلندى جاده، دور زدن و یا ترمزگیرى ایجاد مى شود و موجب واماندگى سازه و آسیب به سایلنسر مى گردد. به همین دلیل، بررسى و شبیه سازى بارهاى جاده اى و نحوه ى مهار این سایلنسرها در حین حمل، بسیار مهم است.
در این پروژه، تاثیر بارهاى جاده اى وارد بر سایلنسر در قبال ترکیبى از شتاب هاى عمودى، عرضى و طولى، طبق استاندارد، در نرم افزار انسیس مورد تحلیل قرار گرفته است و توزیع تنش سایلنسر در این بارگذارى ها استخراج شده است.

سایر پروژه های انجام شده