تحلیل استحکام شاسی و سینماتیک حرکتی (خوش سواری و …) خودرو

تحلیل سازه ای شاسی خودرو
تحلیل سازه ای شاسی خودرو

این سازه شاسی یک خودروی طراحی شده جهت ماموریت‌های امدادی می باشد. تنش‌های ایجاد شده در حالت استاتیک و دینامیک شاسی و نیز پارامترهای خوش‌سواری، پایداری، فرمان‌پذیری و … خودرو در حین حرکت به کمک نرم‌افزار  MSC Adams Car و ANSYS Workbench مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سایر پروژه های انجام شده