تحلیل سازه ای تراورس قلاب جرثقیل

تحلیل سازه ای تراورس قلاب جرثقیل

تراورس برای کنترل راستای قطعات در هنگام بلند کردن با جرثقیل از دو نقطه به کار می‌رود. این مجموعه بین قلاب جرثقیل و بار قرار می‌گیرد و بوسیله یک موتور الکتریکی موقعیت بار را نسبت به راستای کابل تغییر می‌دهد تا به صورت افقی قرار گیرد. در این تحلیل برای کنترل افقی بودن بار در هنگام حمل، سازه تراورس توسط نرم‌افزار ANSYS مورد تحلیل قرار گرفته است و تنش های وارده به تراورس در اثر وزن بار مورد بررسی قرار گرفته و نقاط بحرانی جهت بازنگری طراحی بدست آمده‌اند.

 

سایر پروژه های انجام شده